Shoqëritë tregtare themelohen nga dy ose më shumë persona fizikë dhe/ose juridikë, që bien dakord për arritjen e objektivave ekonomikë të përbashkët, duke dhënë kontribute në shoqëri, sipas përcaktimeve në statutin e saj.

Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqëritë aksionare mund të themelohen edhe vetëm nga një person fizik dhe/ose juridik (shoqëritë me ortak apo aksionar të vetëm).

Shoqëritë tregtare fitojnë personalitetin juridik në datën kur kryhet regjistrimi i tyre në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR).

Ligji Nr.9901 datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” përcakton 4 forma të shoqërive tregtare të cilat janë:

1.       Shoqëritë Kolektive (SHK)

Një shoqëri është shoqëri kolektive nëse regjistrohet si e tillë, e kryen veprimtarinë tregtare nën një emër të përbashkët dhe përgjegjësia e ortakëve përpara kreditorëve është e pakufizuar.

Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme, të drejta, krah pune dhe shërbime). Kontributet e ortakëve janë të barabarta.

2.       Shoqëritë Komandite (SHKM)

Shoqëri komandite është shoqëria, në të cilën përgjegjësia e të paktën njërit prej ortakëve është e kufizuar deri në vlerën e kontributit të tij, ndërsa përgjegjësia e ortakëve të tjerë nuk është e kufizuar.

Ortaku, përgjegjësia e të cilit është e kufizuar deri në vlerën e kontributit të tij, quhet ortak i kufizuar.

Ortaku, përgjegjësia e të cilit nuk është e kufizuar deri në vlerën e kontributit të tij, quhet ortak i pakufizuar. Ortaku i pakufizuar ka statusin e ortakut të shoqërisë kolektive.

3.       Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është një shoqëri tregtare, e themeluar nga persona fizikë ose juridikë, të cilët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara. Kontributet e ortakëve përbëjnë kapitalin e regjistruar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar.

Secili ortak gëzon kuotën e tij në shoqëri, në përpjesëtim me kontributin që ka dhënë në kapital. Kapitali i regjistruar i shoqërisë ndahet ndërmjet ortakëve në kuota, sipas këtij raporti. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar nuk mund të ketë një kapital më të vogël se 100 lekë.

4.       Shoqëritë Aksionare (SHA)

Shoqëria aksionare është një shoqëri tregtare, kapitali i së cilës është i ndarë në aksione të nënshkruara nga themeluesit. Themeluesit janë persona fizikë ose juridikë, të cilët nuk përgjigjen personalisht për detyrimet e shoqërisë e që mbulojnë humbjet e saj vetëm me vlerën e pashlyer të aksioneve të nënshkruara.

Shoqëritë aksionare mund të jenë shoqëri me ofertë, private apo publike.

Shoqëria aksionare me ofertë private nuk mund të ketë një kapital më të vogël se 2.000.000 lekë.

Shoqëria aksionare me ofertë publike nuk mund të këtë një kapital më të vogël se 10.000.000 lekë.

Për të gjitha format e shoqërive, marrëdhëniet ndërmjet ortakëve si dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me organizimin e shoqërisë rregullohen nga statuti ose nëse nuk ka një të tillë, nga Ligji  Nr.9901 datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Proçedurat dhe dokumentacioni që duhen për regjistrimin e një shoqërie tregtare, jepen në materialin në vazhdim.

Ju lutemi të klikoni për të shkarkuar Ligji Nr.9901 datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”

 • Të reja

  Oct 06
  Takimi mbarëkombetar i biznesit 2 Kemi kenaqesine t’ju njoftojme se me date 28 tetor ACITAD do te organizoje edicionin e dyte te eventit “Takimi Mbarëkombetar (...)

  » Read more

  Sep 15
  Balkan Energy Finance Forum 2015 The 8th annual Southeast Europe Energy event will unite key players from across the Energy industry, from both private and public sectors, (...)

  » Read more • Lajme

  Shqipëri-Mal i Zi, nisin projektet e bashkëpunimit

  Risitë dhe përdorimi i produkteve Vileda Proffesional’

  280 subjekte të gjobitura gjatë kontrolleve për naftën

  Gjiknuri në Qipro për bashkëpunime në fushën e energjitikës dhe gazit

  Genti Sejko, Guvernatori i ri i Bankës së Shqipërisë ?

 • Eventet